Sales Network

COMPANY DEP. ADDRESS TEL FAX
Sanchung factory No.33, Ln. 42, Chung-shing N. St. Sanchung City,
Taipei County
(02)29959121 (02)29956318
Tian-Cherng factory No., 12, Ting-an Rd., Chung-li Industrial District,
Chung-LI City, Taoyuan County
(03)4523131 (03)4511839
Tian Jian factory No. 651, Ho-ping Rd., Bade City, Taoyuan County (03)3641876 (03)3614060
Power Supply factory 3F, No. 33, Ln.42 Chung-shing N. St.
Sanchung City, Taipei County
(02)29990452 (02)29991736
Tian Chun factory No., 15, Ting-an Rd., Chung-li Industrial District,
Chung-LI City, Taoyuan County
(03)4340468 (03)4340458
Wugu factory No.5, Wuguan 7 th Rd., Wugu Industrial District,
Taipei County
(02)22981531 (02)22995449
Xizhi factory No.286~3, Changjiang St., Xizhi Dist., New Taipei City (02)26480905 (02)26480890
Xizhi factory No.415, Fude 1th Rd., Xizhi City, Taipei County (02)26945123 (02)26949152
Zhonghe factory No.2, Ln. 399, Bannan Rd., Zhonghe City,
Taipei County
(02)22468361 (02)22400504
Chung-li factory No., 15, Ting-an Rd., Chung-li Industrial District,
Chung-Li City, Taoyuan County
(03)4340011 (03)4627549
Shulin factory No.2-1, Da’an Rd., Shulin Dist., New Taipei City (02)26821272 (02)26821716
Shulin factory No. 8, Wulin St., Shulin Industrial District,
Shulin City, Taipei County
(02)26863631 (02)26816572
Bali factory No. 35-9, Ln. 87, Sec. 1, Longmi Rd., Bali shiang,
Taipei County
(02)26181515 (02)26181518
Taoyuan factory No. 1186, Sec. 3, Fuguo Rd., Luzhu Shiang,
Taoyuan County
(03)2222315 (03)2222321
Bade factory No. 39-1, Rongxing Rd., Bade City,
Taoyuan County
(03)3631801 (03)3664961
Yangmei factory No. 7, Minlong Rd., Yangmei Town,
Taoyuan County
(03)4727411 (03)4725256
Xindian factory No. 46, Anfeng Rd., Xindian city, Taipei County (02)22157890 (02)22157558
Rueifang factory No. 319-3, Chieh-yu-keng Rd., Rueifang Township,
Taipei County
(02)24966751 (02)24966696
Danshui factory No. 303, Sec. 3, Danjin Rd., Danshui Town,
Taipei County
(02)26206081 (02)26231402
Longtan factory No. 29, Ln.298, Gong 2 nd, Rd.,
Longtan Township, Taoyuan County
(03)4706711 (03)4706091
Hsinchu No. 1, Ln. 156, Sec.1, Jingguo Rd., Hsinchu City (03)5323220 (03)5340581
Taichung No. 19, Tianshui W. 2 nd St., Xitun District,
Taichung City
(04)23131080 (04)23131093
Chiayi No. 601, Chi-tzu-tou, Kuan-shin Village,
Shuishang Shiang, Chiayi County
(05)2351822-3 (05)2351320
Tainan No. 1, Ln.751, Dongfang Rd., Hunei Shiang,
Kaoshiung County
(07)6994163
(07)6995173
(07)6994662
Kaohsiung No. 10, Fuhua St., Fengshan City,
Kaohsiung County
(07)7422451
(07)7400898-9
(07)7452772
Yilan No. 295, Sec. 3, Zhongxing Rd., Wujie Shiang,
Yilan County
(03)9569781 (03)9569815
Hualien No.5, Ln.81, Bei-an St., Ji-an Shiang,
Hualien County
(03)8224358 (03)8227488
Shenggung No. 286, Wenchang St., Shenggung Shiang,
Taichung County
(04)25626153 (04)25627153